Artikel 1 | Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving
Strandpaviljoen Vrouw & Werk richt zich op coaching van vrouwen met een werk-gerelateerde coachvraag. Strandpaviljoen Vrouw & Werk is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 70049165

Artikel 3 | Definities
Opdrachtnemer is in deze Strandpaviljoen Vrouw & Werk, die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten. Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Strandpaviljoen Vrouw & Werk. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd aan opdrachtgever door opdrachtnemer.

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratiedoeleinden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 5 | Prijzen en offertes
1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of bevestiging voor het aangaan van coaching per mail is vastgelegd.

Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden
1. Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de offerte. Betaling dient te geschieden door overmaking op rekeningnummer: NL36SNSB0956574807. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is : Een aanbetaling van 10% binnen 14 dagen na factuurdatum. Het resterende bedrag wordt voldaan minimaal 4 weken voor aanvang.

2. Betaling in termijnen behoort tot de mogelijkheden

3. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.

4. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen één week na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

Artikel 7 | Duur en beëindiging
1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan ten alle tijden op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.

2. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moet worden.

Artikel 8 | Annulering door opdrachtgever
1. Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan opdrachtnemer. Bij annulering van inschrijving door opdrachtgever treden opdrachtgever en opdrachtnemer eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, gelden annuleringsvoorwaarden. Opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan opdrachtnemer, als volgt:

2. Bij annulering na inschrijving tot vier weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 50% voor coaching en accommodatie plus 100% voor de door de opdrachtnemer betaalde reiskosten zoals vliegticket en treinticket.

3.Bij annulering na inschrijving binnen vier weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de coaching.

4. Opdrachtnemer adviseert opdrachtgever nadrukkelijk een annuleringsverzekering te regelen.

5. Bij annulering van een  coachafspraak/traject tot vier weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%

6. Bij het afzeggen van een coachgesprek voor 24 uur voor aanvang wordt in overleg een ander moment afgesproken

7. Bij het afzeggen van een coachgesprek binnen 24 uur voor aanvang wordt het gesprek in rekening gebracht tenzij de coachee aannemelijk kan maken dat er sprake is van overmacht.

Artikel 8.1 | Annulering door opdrachtnemer
Opdrachtnemer behoudt zich het recht om coaching zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

Bij het afzeggen van een coachgesprek door de coach voor of binnen 24 uur voor aanvang wordt in overleg een ander moment afgesproken.

Artikel 9 | Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies.

2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 10 | Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.

2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een coaching sessie. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

4. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 11 | Klachtenprocedure
1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.

2. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

3. Opdrachtnemer is aangesloten bij het NOBCO en onderschrijft daarmee de gedragscode zoals aangegeven bij de NOBCO. Mocht een klacht na het doorlopen van punt 12.1 en 12.2 niet hebben geleid tot een aanvaardbare oplossing voor de opdrachtgever dan kan deze de klacht, mits coachgericht, voorleggen aan de klachtencommissie van het NOBCO.